ABOUT US

Our History

ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี
เป็นผู้วางระบบไอทีและเป็นผู้ให้บริการไอทีระดับ มืออาชีพ มุ่งมั่นในบริการจัดหาโซลูชั่นที่ จำเป็นต่อธุรกิจเพื่อนำมาบริการให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลัก แนวคิดในการให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ปรับปรุง บำรุงรักษา ตลอดจน ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยรสารสนเทศ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน ในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีตลอดมา
นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ในการให้บริการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร บนพื้นฐานการทำงาน แบบมืออาชีพ มีมาตราฐานที่เน้น ในความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้า เป็นสำคัญมีการกำหนดยุทธศาสตร์ทาง ธุรกิจที่ชัดเจนรวมไปถึง การสรรหาบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการให้ บริการหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชั่นหลัก
ที่เราถนัดเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่มีการอัพเดทอยู่สม่ำเสมอ ต้องใช้ทักษะ ความรู้ของทีมงานและต้องการ Implementer ที่มีความชำนาญในการติดตั้งปรับแต่งการใช้งาน นอกจากนี้ยังต้องศึกษาและมีความเข้าใจระบบงานเดิมของหน่วยงานลูกค้าเป็นอย่างดี